PrivacyverklaringDoor middel van deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Algemeen:

Vocking is een educatie partner van NinjaTrader en affiliate bedrijf van 3 Amerikaanse NinjaTrader partners in Nederland. Onze dienstverlening bestaat uit levering en installatie van hardware, bemiddeling van abonnementen, verzorgen van cursussen en online nazorg.

Indien u gebruik maakt van deze website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van uzelf dient te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Bij opdracht verstrekking en facturering
- Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Verzenden van uitnodigingen voor het bijwonen van webinars
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn bedoeld, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, om u een passend beschermingsniveau te bieden gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Link partners:

Deze internetsite bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van ons bedrijf. Hoewel wij zeer zorgvuldig zijn in onze linkpartners zijn wij derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van de desbetreffende linkpartners.

Derden:

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw gegevens aan derden verstrekken: Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact:

- Indien u een abonnement afsluit met een van onze partners.
- In eventuele andere - nog niet voorziene - gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website:

Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vocking@vocking.nl.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden doorgevoerd op de deze pagina. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Ons exclusieve Trading Platform
ninjatrader
Onze prefered dataleverancier van ongefilterde data
 
   
   
Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones' financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure: Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.