Disclaimer

De website van Vocking is speciaal voor haar klanten opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onze voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is. Vocking wijst erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen en adviseert u daarom de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan. Vocking spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vocking behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie aan de gebruiker. Vocking heeft geen controle over de inhoud van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of het functioneren van de betreffende websites. Dit geldt ook voor internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website van Vocking.

Beleggen is een bezigheid met een substantieel risico. Deze website is dan ook op generlei wijze een uitnodiging om dit te gaan doen. Vocking heeft deze website uitsluitend gecreeerd voor het verstrekken van informatie en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie op deze website is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle hierin opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen van derden en is, voor zover wij dit kunnen nagaan, accuraat. Vocking kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen en kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar (beleggings)beslissingen. Voorbeelden en raadgevingen zijn geen beleggingsconsult of aanbeveling en zijn uitsluitend bedacht voor algemeen en pedagogisch nut. Hieruit kan men geen enkel recht doen gelden. Dat geldt ook ten aanzien van het maken van winst of verlies. Vocking geeft geen enkel advies omtrent in te nemen c.q. af te sluiten posities en de informatie op deze site dient als zodanig gebruikt te worden. Vocking is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade of verlies dat ontstaat als gevolg van het gebruiken van de aangeboden informatie. Er kan derhalve geen enkel recht ontleend worden aan de informatie op deze site.

De selectie, verwerking en presentatie van alle door Vocking gepresenteerde gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Vocking en haar toeleveranciers staan evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd.

Vocking is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van vocking.nl voor gebruiker als gevolg van storingen in infrastructuur of andere oorzaken. Tevens is Vocking nimmer aansprakelijk voor het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de dienstverlening van haar partners voor gebruiker als gevolg van storingen in infrastructuur of andere oorzaken.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Alle gebruikers van deze site dienen hun eigen analyses en research zelf ter hand te nemen.

Beleggers dienen zich zelf goed te oriënteren ten aanzien van de risico's die beleggen met zich meebrengt, De potentiele verliezen die gepaard gaan met het handelen in futures kunnen onbeperkt oplopen. U kunt uw gehele vermogen en meer verliezen. U dient zelf uw financiele situatie, ervaring en beleggingsdoeleinden te bepalen, alvorens in futures of andere financiele instrumenten te gaan handelen. Indien u niet volledig begrijpt wat de risico's inhouden is het raadzaam het advies van een onafhankelijke adviseur in te schakelen.
Ons exclusieve Trading Platform
ninjatrader
Onze prefered dataleverancier van ongefilterde data
 
   
   
Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones' financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure: Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.