Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan een online cursus

Algemeen:
Voor de zakelijke relatie tussen Vocking en de cliënten (deelnemers) gelden de navolgende algemene leveringsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn ondertekend.

Deelname aan een online cursus:
Deelname aan een online cursus is alleen mogelijk indien de kosten van de online cursus volledig zijn voldaan.

Verhindering:
Indien een deelnemer verhinderd is om aan de online cursus deel te nemen, kan hij/zij te allen tijde tot de laatste werkdag voorafgaand aan het seminar een vervanger benoemen. Indien de deelnemer van de online cursus tussen 3 weken en 1 week voor de aanvang van de online cursus annuleert is 30% van de kosten verschuldigd, daarna de totale kosten. Vocking behoudt zich het recht voor om de online cursus als gevolg van overmacht te annuleren. In dit geval biedt Vocking de deelnemer een alternatieve datum aan.

Intellectueel eigendom:
Met betrekking tot de inhoud van de online cursus behoudt Vocking zich de intellectuele eigendomsrechten voor. Voor elk ander gebruik dan strikt persoonlijk dient voorafgaande schriftelijke toestemming te zijn verkregen. In elk geval dient duidelijk op het auteursrecht van Vocking te worden gewezen.

Aansprakelijkheid:
Deelnemers van de online cursus zijn zelf verantwoordelijk voor hun (beleggings)beslissingen. Voorbeelden en raadgevingen zijn geen beleggingsconsult of aanbeveling en zijn uitsluitend bedacht voor algemeen en pedagogisch nut. Hieruit kan men geen enkel recht doen gelden. Dat geldt ook ten aanzien van het maken van winst of verlies. De selectie, verwerking en presentatie van alle door Vocking gepresenteerde gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Vocking en haar toeleveranciers staan evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico:
Beleggers dienen zich zelf goed te oriënteren ten aanzien van de risico's die beleggen met zich meebrengt. De potentiële verliezen die gepaard gaan met het handelen in futures kunnen onbeperkt oplopen. U kunt uw gehele vermogen en meer verliezen. U dient zelf uw financiële situatie, ervaring en beleggingsdoeleinden te bepalen, alvorens in futures te gaan handelen.

Toepasselijk recht, deelgeldigheid:
Voor de totale juridische relatie tussen Vocking en de cliënt (deelnemer) geldt het Nederlands recht.
Indien één bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden of een bepaling binnen het kader van de overige overeenkomst ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden niet aan.

Partners / derden:
Indien u kiest voor het afsluiten van een abonnement of het openen van een account gelden de daarbij behorende voorwaarden en disclaimers. Vocking is nimmer verantwoordelijk voor de diensten en uitlatingen van haar toeleveranciers en staat evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie. Vocking is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd. Voor verdere uitsluitingen verwijzen wij u naar onze disclaimer.


Ons exclusieve Trading Platform
ninjatrader
Onze prefered dataleverancier van ongefilterde data
 
   
   
Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones' financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure: Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.