Algemene leveringsvoorwaarden hardware, software en IT diensten

1. Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Vocking
De vennootschap onder Firma Vocking IT Advies
b. Afnemer
leder natuurlijk persoon / rechtspersoon met wie Vocking een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie Vocking een aanbieding doet.
c. Overeenkomst
Iedere overeenkomst die tussen Vocking en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
1.2 De Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Vocking en de Afnemer.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.
1.4 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere Voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij Vocking de toepasselijkheid van dergelijke Voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen binden Vocking niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

3. Overeenkomsten
3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Vocking een bestelling heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Prijzen
4.1 De prijzen, zoals omschreven in aanbiedingen of offertes, van Vocking, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van dat document geldende omstandigheden; de prijzen zijn richtlijnen en binden Vocking niet. Zij hebben betrekking op de looptijd van dat document.

5. Afleveringstermijn
5.1 Een door Vocking opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van Afnemer dan wel derden (toeleveranciers), op de door die Afnemer dan wel derden (toeleveranciers) aan Vocking verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Vocking zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is, dat van de Afnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat, of terzake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de Afnemer gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de Overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten.

6. Aflevering en risico
6.1 Aflevering geschiedt ofwel af bedrijf van de Vocking vestiging ofwel doordat Vocking de artikelen op het door de Afnemer opgegeven adres bezorgt.
6.2 Bij aflevering gaat het risico voor de artikelen over op de Afnemer.
6.3 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Vocking is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

7. Betaling
7.1 De Afnemer dient de koopprijs, zoals vermeld op de factuur voor aflevering van de goederen of diensten te voldoen.
7.2 Indien, in afwijking van het in artikel 7.1 bepaalde, geen vooruitbetaalde betaling is overeengekomen, zal de Afnemer de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 8 dagen na factuurdatum aan Vocking voldoen. 7.3 Alle aan de Afnemer in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vocking op te schorten.
7.4 Indien Afnemer in deze in verzuim blijft, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Vocking op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Vocking op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Afnemer is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3%.
7.7 Indien Afnemer jegens Vocking in verzuim is, is hij verplicht Vocking de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van€ 150,-- te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. leder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Vocking op Afnemer mocht hebben ten aanzien van welke Vocking niet een eigendomsvoorbehoud c.q. een pandrecht heeft bedongen conform artikel 8. Daarna zal ieder bedrag dat van Afnemer wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in de artikelen 7.6 en 7.7.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens Overeenkomst aan Vocking verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
8.2 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan , is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, aan een rechtspersoon te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van een rechtspersoon te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de artikelen, waarvan Vocking eigenaar is. aan derden te verkopen of af te leveren, voorzover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.3 Indien en zolang Vocking eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer Vocking onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer Vocking op Vocking's eerste verzoek mededelen waar de artikelen, waarvan Vocking eigenaar is, zich bevinden.
8.4 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Vocking.
8.5 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door Vocking geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Vocking alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van Vocking op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van Vocking uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

9. Garantie/Klachten
9.1 Indien Vocking artikelen aan de Afnemer levert die Vocking van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Vocking is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan waarop Vocking ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
9.2 Buiten de garantie vallen gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer.
9.3 Geen recht op garantie bestaat indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt af indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vocking enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel, dit naar het oordeel van Vocking.
9.4 Indien de Afnemer een beroep doet op een door Vocking gegeven garantie, dient de Afnemer, binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Vocking van het beroep op garantie, Vocking in staat te stellen het desbetreffende artikel te onderzoeken, naar keuze van Vocking op de plaats waar het artikel zicht bevindt of op het bedrijf van Vocking in Nederland bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedragingen c.q. het nalaten van de Afnemer een verval van diens rechten op garantie niet naar het oordeel van Vocking, zou rechtvaardigen.
9.5 Indien Vocking onder de garantie materiaal -en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Vocking niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
9.6 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
9.7 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Vocking is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Afnemer of derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, immateriële schade, bedrijfs of milieuschade en schade door stagnatie.

11. Overmacht
11.1 Indien Vocking door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 In geval van overmacht aan de zijde van Vocking heeft de Afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Vocking als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vocking onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vocking kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vocking' toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

12. Verzuim/ontbinding
12.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Vocking gerechtigd: - de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld. - die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Vocking tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Vocking verder toekomende rechten.
12.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, dan wel indien de Afnemer een natuurlijke persoon is onder curatelestelling, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vocking de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Vocking zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Vocking verder toekomende rechten.
12.3 In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Vocking op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer behouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan Vocking nog eigenaar is en heeft Vocking het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.

13. Rechtskeuze en bevoegde rechter
13.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande dat Vocking het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer aanhangig te maken bij andere nachtelijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Voor verdere uitsluitingen verwijzen wij u naar onze disclaimer.


Ons exclusieve Trading Platform
ninjatrader
Onze prefered dataleverancier van ongefilterde data
 
   
   
Risk Disclosure: Futures and forex trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. Risk capital is money that can be lost without jeopardizing ones' financial security or life style. Only risk capital should be used for trading and only those with sufficient risk capital should consider trading. Past performance is not necessarily indicative of future results.

Hypothetical Performance Disclosure: Hypothetical performance results have many inherent limitations, some of which are described below. no representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown; in fact, there are frequently sharp differences between hypothetical performance results and the actual results subsequently achieved by any particular trading program. One of the limitations of hypothetical performance results is that they are generally prepared with the benefit of hindsight. In addition, hypothetical trading does not involve financial risk, and no hypothetical trading record can completely account for the impact of financial risk of actual trading. for example, the ability to withstand losses or to adhere to a particular trading program in spite of trading losses are material points which can also adversely affect actual trading results. There are numerous other factors related to the markets in general or to the implementation of any specific trading program which cannot be fully accounted for in the preparation of hypothetical performance results and all which can adversely affect trading results.