Algemene voorwaarden voor het deelnemen aan een cursus

Algemeen:
Voor de zakelijke relatie tussen Vocking en de cliënten (deelnemers) gelden de navolgende algemene leveringsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn ondertekend.

Deelname aan een cursus:
Deelname aan een cursus is alleen mogelijk indien de kosten van de cursus volledig zijn voldaan.

Plaats: De cursus wordt gegeven in ons kantoor in Groenekan (Utrecht).

Verhindering:
Indien een deelnemer verhinderd is om aan de cursus deel te nemen, kan hij/zij te allen tijde tot de laatste werkdag voorafgaand aan het seminar een vervanger benoemen. Indien de deelnemer van de cursus tussen 3 weken en 1 week voor de aanvang van de cursus annuleert is 30% van de kosten verschuldigd, daarna de totale kosten. Vocking behoudt zich het recht voor om de cursus als gevolg van overmacht te annuleren. In dit geval biedt Vocking de deelnemer een alternatieve datum aan.

Intellectueel eigendom:
Met betrekking tot de inhoud van de cursus behoudt Vocking zich de intellectuele eigendomsrechten voor. Voor elk ander gebruik dan strikt persoonlijk dient voorafgaande schriftelijke toestemming te zijn verkregen. In elk geval dient duidelijk op het auteursrecht van Vocking te worden gewezen.

Aansprakelijkheid:
Deelnemers van de cursus zijn zelf verantwoordelijk voor hun (beleggings)beslissingen. Voorbeelden en raadgevingen zijn geen beleggingsconsult of aanbeveling en zijn uitsluitend bedacht voor algemeen en pedagogisch nut. Hieruit kan men geen enkel recht doen gelden. Dat geldt ook ten aanzien van het maken van winst of verlies. De selectie, verwerking en presentatie van alle door Vocking gepresenteerde gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Vocking en haar toeleveranciers staan evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico:
Beleggers dienen zich zelf goed te oriënteren ten aanzien van de risico's die beleggen met zich meebrengt. De potentiële verliezen die gepaard gaan met het handelen in futures kunnen onbeperkt oplopen. U kunt uw gehele vermogen en meer verliezen. U dient zelf uw financiële situatie, ervaring en beleggingsdoeleinden te bepalen, alvorens in futures te gaan handelen.

Toepasselijk recht, deelgeldigheid:
Voor de totale juridische relatie tussen Vocking en de cliënt (deelnemer) geldt het Nederlands recht.
Indien één bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden of een bepaling binnen het kader van de overige overeenkomst ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige algemene leveringsvoorwaarden niet aan.

Partners / derden:
Indien u kiest voor het afsluiten van een abonnement of het openen van een account gelden de daarbij behorende voorwaarden en disclaimers. Vocking is nimmer verantwoordelijk voor de diensten en uitlatingen van haar toeleveranciers en staat evenwel niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verwerkte informatie. Vocking is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het gebruiken van via Vocking aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker, dient altijd op juistheid te worden geverifieerd. Voor verdere uitsluitingen verwijzen wij u naar onze disclaimer.   
   


Dit materiaal is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of professioneel advies.